Fons de recapitalització

Aprovat el Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19

El Consell de Ministres en la seva reunió del 15 de juny de 2021 ha aprovat el funcionament del Fons de recapitalització d’empreses afectades per la COVID-19, amb una dotació inicial de 1.000 milions d’euros. El Fons està contemplat en el Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial pel qual es mobilitzen 11.000 milions d’euros en ajuts directes a les empreses, mitjançant subvencions, reducció de costos i reforç del seu capital. L’acord del Consell de Ministres estableix els criteris d’elegibilitat de les empreses, regles de funcionament i liquidació del Fons. 

Tenint en compte l’anterior, al BOE del dia 16 de juny s’ha publicat la Resolució de 15 de juny de 2021 de la Secretària d’Estat de Comerç que estableix el conjunt de requisits que hauran de complir els beneficiaris de les operacions de suport públic temporal a la solvència que es financin amb càrrec al Fons de recapitalització, amb la finalitat de garantir que responguin als principis de proporcionalitat, igualtat de tracte i protecció de l’interès general. S’encarrega la seva gestió a la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, COFIDES, S.A., S.M.E., a través del Comitè Tècnic d’Inversions, òrgan al qual, entre altres funcions, s’encomana el control, i el seguiment de les operacions, així com l’aprovació per realitzar-les.

Objecte

Aquest Fons té per objecte enfortir i recuperar d’una forma àgil i eficaç la solvència d’empreses de mitjanes de qualsevol sector amb un import net del volum de negocis d’entre 15 i 400 milions d’euros a nivell consolidat i que, sense problemes de viabilitat amb anterioritat a la crisi de la COVID-19 i sent viables a mitjà i llarg termini, s’estan veient afectades pels efectes de la pandèmia en els seus balanços i en els seus mercats.

No es tracta, per tant, d’un instrument de rescat d’empreses que no eren viables abans de l’esclat de la crisi de la COVID-19, sinó d’una forma de suport públic temporal en favor de la recuperació i creixement d’aquelles empreses de mida mitjana que, fins i tot en el cas de travessar dificultats financeres temporals, resulten viables.

Quantia

Les operacions finançades tindran un import d’entre 4 milions d’euros i 25 milions d’euros per beneficiari. Aquest interval serà d’entre 3 milions d’euros i 15 milions d’euros en el cas que el beneficiari sigui una PIME.

L’import màxim del suport públic temporal no podrà superar cap d’aquests límits:

  • El doble dels costos salarials anuals del beneficiari a 2019 o últim any disponible. A aquest efecte s’inclouen les càrregues socials.
  • El 25% del volum de negocis total del beneficiari a 2019.
Instruments

El finançament públic temporal podrà adoptar la forma de:

  1. Qualssevol instruments de capital i/o híbrids de capital. En particular, a títol enunciatiu i no limitatiu, podrà consistir en la concessió de préstecs participatius, en la subscripció/adquisició d’accions o participacions socials.
  2. Com a complement qualssevol altres facilitats creditícies, com ara l’atorgament de préstecs o la subscripció de deute, ordinari o subordinat, assegurat o sense garanties.

La durada màxima d’aquestes facilitats de crèdit serà de sis anys des del primer desemborsament i podran cobrir necessitats d’inversió o de capital circulant.

Termini per a la sol·licitud

Les operacions de suport públic temporal contemplades podran atorgar-se fins al 31 de desembre de 2021, o fins a la data posterior que poguessin disposar el Marc Temporal relatiu a les mesures d’ajut estatal destinades a recolzar l’economia en el context de l’actual brot de COVID-19, aprovat el 19 de març de 2020, i les seves successives modificacions.

Si vol més informació, contacti amb els nostres equips professionals. Estem a la seva disposició: info@grupsimon.com | 972 202 202 

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content