Problemàtica de la transmissió d’accions i participacions de societats

Un dels aspectes més problemàtics d’una empresa és la transmissió d’accions

Probablement el més important d’una societat, limitada o anònima, són les seves participacions i accions. En el cas de ser societat limitada, seran participacions i en el cas de societat anònima seran accions.

El més important és tenir en compte que estem en el marc del dret privat, la qual cosa implica que preval la voluntat dels contractants. Per tant, per transmetre participacions o accions, el més important és que el venedor, el comprador i els socis estiguin d’acord. Això és molt rellevant sobretot en el marc de la societat limitada. Per tant, convé tenir en compte el que marquen els estatuts. Aquest és el límit bàsic. Es pot arribar a donar que en els estatuts quedi configurada la transmissió com entre socis o entre socis i els seus familiars.

Què succeeix si els estatuts no regulen el supòsit de fet? En aquest cas és necessari tenir en compte les limitacions legals.

Per vendre participacions el soci ha de comunicar-ho per escrit als administradors, exposant la condició de la venda. Ha de ser aprovat per la junta general per majoria ordinària. La junta s’hi pot oposar, però per a això ha d’activar el mecanisme de subscripció preferent que tenen els mateixos socis. En definitiva, cal tenir en compte que en la societat limitada els socis ja existents tenen dret de compra preferent sobre un tercer de fora.

Si després de tres mesos de comunicació, cap soci compra, el tercer adquirent de fora de la societat tindrà via lliure per a aquesta compravenda. És rellevant tenir en compte que els estatuts no podrien arribar a assenyalar cap clàusula de transmissió lliure de participacions, i de la mateixa manera és nul si s’obliga un soci a vendre un mínim de participacions.

Tampoc són vàlides les clàusules que prohibeixen la venda. Cal assenyalar també que l’embargament de participacions socials en casos d’execució de deute també implica subscripció preferent, de manera que una vegada alienades les participacions en subhastes, els socis poden comprar-les pel mateix preu que es va exercir en la subhasta.

D’altra banda, les societats anònimes tenen transmissió lliure, i són societats plenament obertes. Per tant, la finalitat de la societat i les limitacions són diferents, ja que el que es prohibeix és que es faci intransmissible l’acció a tercers.

És diferent la situació en la qual les participacions o accions es transmeten per mort del soci. En aquest cas se’n diu transmissió per causa de mort d’accions.

Només seran aplicables restriccions o condicionaments a la transmissibilitat per causa de mort quan els estableixin els estatuts. Per a aquest supòsit, la societat haurà de presentar un adquirent o oferir-se a adquirir ella mateixa les accions. El seu valor serà el raonable al moment en què es va sol·licitar la inscripció de la transmissió en el llibre registre d’accions nominatives. Aquest valor raonable haurà de ser determinat per un expert independent.

Si vol més informació al respecte, contacti amb els nostres equips professionals. Estem a la seva disposició: info@grupsimon.com | 972 202 202 

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content