L’aprovació de l’acta de la junta general de socis

L’aprovació de l’acta de la junta general de socis

L’acta haurà de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o en els 15 dies següents pel president de la junta (en general, qui hagi estat designat com a tal) i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

Pròximament se celebrarà la junta general per aprovar els comptes anuals de la societat en la qual participa o administra, i hem de recordar que la llei imposa l’obligació de documentar en acta els acords adoptats per la junta general.

Els acords que la junta d’accionistes adopti, així com totes les circumstàncies relatives a la reunió han de quedar recollides en l’acta, que es converteix en el document decisiu a partir del qual es pot conèixer el succeït en la reunió de la junta, s’eleven a públic aquells acords que així s’hagin de recollir perquè la seva inscripció al Registre Mercantil és obligatòria, i permet controlar si els acords han estat presos vàlidament. L’acta de la junta es converteix així en un document fonamental i obligatori en tota societat mercantil.

Contingut de l’acta

L’acta ha de plasmar el succeït en la reunió i contenir la data i lloc de celebració, la data i manera de la convocatòria (inclòs el text íntegre d’aquesta), la llista d’assistents amb la signatura de tots ells (indicant qui ho fa mitjançant representació) i el resum dels acords debatuts, indicant els que han estat adoptats i el resultat de la votació.

Aprovació

L’acta haurà de ser aprovada per la mateixa junta al final de la reunió, o en els 15 dies següents pel president de la junta (en general, qui hagi estat designat com a tal) i dos socis interventors, un en representació de la majoria i un altre per la minoria.

La falta d’aprovació de l’acta no significa que els acords no siguin vàlids, però dificulta la seva prova i eficàcia. Per exemple, si es nomena un nou administrador, l’acord no es podrà inscriure en el Registre Mercantil (ja que l’administrador ha de certificar que l’acta està aprovada).

Societats unipersonals

Les decisions del soci únic es consignaran en acta, que s’estendrà o transcriurà en el llibre d’actes corresponent, amb expressió de les circumstàncies esmentades anteriorment, així com si la decisió ha estat adoptada personalment o per mitjà de representant.

Acta notarial

Recordi que els administradors podran requerir la presència de notari perquè estengui acta de la junta general i estaran obligats a fer-ho sempre que, amb 5 dies d’antelació al previst per a la celebració de la junta, ho sol·licitin socis que representin, almenys, l’1% del capital social en la societat anònima o el 5% en la societat de responsabilitat limitada. En aquest cas, els acords només seran eficaços si consten en acta notarial.

L’acta notarial no se sotmetrà a tràmit d’aprovació, tindrà la consideració d’acta de la junta i els acords que hi constin es podran executar a partir de la data del seu tancament.

Els honoraris notarials aniran a càrrec de la societat.

Si vol més informació al respecte, contacti amb els nostres equips professionals. Estem a la seva disposició: info@grupsimon.com | 972 202 202 

CATEGORIA:
Veure totes les categories
MÉS ENTRADES D’AQUESTA CATEGORIA
Novetats Grup Simon
Skip to content