Política de privacitat

En qualitat d’usuari, GRUP SIMON l’informa de la seva política de protecció de dades de caràcter personal per a que, lliurement i voluntària, pugui decidir facilitar a qualsevol de les Entitats que composen GRUP SIMON les dades personals que li podem requerir per accedir als diferents serveis i continguts oferts a la nostra pàgina Web. Les dades de caràcter personal només es recolliran per al seu tractament quan siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit i les finalitats per a les quals s’hagin obtingut. En la mesura del possible i amb la seva col·laboració, com a usuari i titular, les seves dades de caràcter personal, seran posades al dia de forma que responguin amb veracitat a la situació actual de l’usuari.

Conforme a les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, l’informem que:

Depenent dels serveis i en funció dels continguts als quals s’accedeixi, el subministrament de les dades sol·licitades podrà ser de caràcter voluntari o obligatori i les dades seran utilitzades per l’entitat de GRUP SIMON que correspongui, per a la prestació dels serveis, tramitació de sol·licituds i gestió, formalització, compliment i desenvolupament del contracte, pagament de prestacions, prevenció i detecció del frau, estudis estadístics, fidelització, realització d’enquestes i diagnòstics personals, així com l’enviament d’informació comercial, publicitària i promocional per qualsevol mitjà, referida a assegurances, assessoria, productes financers, d’automoció, immobiliària, jurídica, oci i gran consum, propis o tercers, sempre i quan l’usuari no s’oposi a les esmentades comunicacions i accepti les condicions, en la forma establerta per a cada cas concret.

En registrar-se en l’Accés de Clients o Formulari de Contracte, en el seu cas, en validar les sol·licituds o formularis electrònics del web, l’usuari consenteix expressament a que l’ENTITAT o ENTITATS de GRUP SIMON que correspongui pogués remetre-li comunicacions a través de correu electrònic o qualsevol mitjà de comunicació electrònica equivalent amb les finalitats esmentades en l’apartat primer. Tanmateix, en cas de que no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques sobre els productes i serveis descrits, podrà revocar el seu consentiment a través de la pròpia web o adreçar un escrit a GRUP SIMON (Departament Màrqueting), carrer Barcelona, 16, pral. 17002 Girona, o bé a través del telèfon 972 202 202, o bé expressant la seva negativa a través de qualsevol de les comunicacions comercials electròniques que pogués rebre de GRUP SIMON.

Als efectes indicats, per al millor compliment i gestió dels serveis i, en el seu cas, del contracte, les seves dades personals podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament i conservació. Igualment i amb les úniques finalitats indicades, les seves dades podran ser cedides a altres Societats pertanyents a GRUP SIMON i, especialment, a les Entitats l’activitat de les quals és asseguradora, financera o assessora.

Els Usuaris podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com  d’oposició i limitació al tractament de les seves dades personals a la Seu Central de GRUP SIMON (Dpt. Màrqueting), carrer Barcelona, 16, principal 17002 Girona o bé a través del telèfon 972 202 202.

Les Companyies que integren GRUP SIMON han adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades legalment requerits i han instal·lat tots els mitjans i mesures per tal d’evitar la seva pèrdua, mal ús, alteració i accés no autoritzat. Tanmateix, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Conseqüentment, GRUP SIMON no garanteix que tercers no autoritzats i actuant il·legítimament, puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els usuaris fan de la web al i dels serveis oferts per aquesta, i NO ES RESPONSABILITZA PELS DANYS I PERJUDICIS DE TOTA NATURALESA QUE POGUESSIN DEURE’S AL CONEIXEMENT QUE PUGUIN TENIR TERCERS NO AUTORITZATS, ACTUANT ILEGÍTIMAMENT, SOBRE LA CLASSE, CONDICIONS, CARACTERÍSTIQUES I CIRCUMSTÀNCIES DE L’ACCÉS O L’ÚS QUE ELS USUARIS FAN DE LA WEB I ELS SERVEIS OFERTS.

En cas que per a una millor gestió i prestació dels serveis es realitzin accessos a dades per compte de tercers, GRUP SIMON garanteix el manteniment de la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal. Quan procedeixi serà convenientment advertida la cessió a l’usuari, detallant la identitat de la Cessionària i la finalitat de la mateixa.

GRUP SIMON podrà cedir les seves dades de caràcter personal a altres filials que pugui constituir o adquirir en el futur, respectant estrictament tant la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com l’actual Política de Privacitat.

En accedir a aquesta Web s’accepta que GRUP SIMON no serà responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que es derivin de l’esmentat accés o ús de la informació de l’esmentada Web o per l’accés a altres matèries a Internet a través de les connexions amb aquesta Web.

En qualsevol cas, GRUP SIMON guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat de conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE i totes les disposicions posteriors.

Skip to content